Khamis Mushait

Khamis Mushait 1 : Madinah Road

Kingdom of Saudi Arabia - PO Box 18994-Riyadh 11425 Phone: 920001172 Fax: 0096612705955 Email: Info@baja.com.sa

Khamis Mushait 2 : Prince Sultan Road

Kingdom of Saudi Arabia - PO Box 18994-Riyadh 11425 Phone: 920001172 Fax: 0096612705955 Email: Info@baja.com.sa

Khamis Mushait 3 : Abu Bakr Al-Seedeq Street

Kingdom of Saudi Arabia - PO Box 18994-Riyadh 11425 Phone: 920001172 Fax: 0096612705955 Email: Info@baja.com.sa